• Admission helpline

  8003166695
 • LukrdksRrj ikB~;dze esa izos'k ds fu;e

                           izos'k gsrq ekun.M ,oa ik=rk

   

  dza+ la

  vH;fFkZ;ksa dk izdkj

  ikB~;dze

  izkIrkad ekun.M

  ik=rk

  1

  jktLFkku esa vofLFkr fdlh fo'ofo|ky; ls vgZdkjh ijh{kk mRrh.kZ

  ,e +, +

  Hkqxksy

  fgUnh

  jktuhfr foKku

   

  vgZdkjh ijh{kk esa U;qure 48 izfr'kr izkIrkad vFkok vkosfnr fo"k; esa U;qure 55 izfr'kr izkIrkad

  leLr ladk;ksa ds vgZdkjh ijh{kk mRrh.kZ

  2

  jktLFkku jkTl ds ckgj  vofLFr fdlh fo'ofo|ky; ls vgZdkjh ijh{kk mRrh.kZ

   

  vgZdkjh ijh{kk esa U;qure 60 izfr'kr izkIrkad